• ataozdemirci@gmail.com

Dersler

Dersin Amacı: Bilim, tarih, felsefe, siyaset alanında gerekli temel bilgileri vererek öğrencinin sorgulama, önyargısız düşünme ve dünyayı bilimsel bakışla algılama alışkanlığını kazanmasına yardımcı olmak.

Ders Materyalleri:

 • Ata Özdemirci; Şirket ve Popüler Kültür: Beta, 2017 (3. Baskı)
 • Şadi Can Saruhan, Ata Özdemirci; Bilim, Felsefe ve Metodoloji: Beta, 2018 (5. Baskı)

Ders Gerekleri ve Ödevler:

Ders İçeriği:

 • Sanayi Devrimi, 20. Yüzyıl Tarihi ve Uygarlık Tarihinin İşletme Bilimindeki Yeri
 • Yakın Türkiye Tarihi
 • İnsanlığın Başlangıcı
 • Yerleşik Hayat ve Özel Mülkiyete Geçiş
 • Köleci Devletler
 • Feodal Devletler ve Ortaçağ
 • Aydınlanma ve Yeni Çağ
 • Yakın Çağ
 • Din Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi ve Bilim Tarihi

Ders Materyalleri:

 • Ata Özdemirci; Şirket ve Popüler Kültür: Tüketim Psikolojisi ve İmaj Yönetimi: Beta, 2014 (2. Baskı)
 • Göksel Ataman; İşletme Yönetimi: Türkmen, 2011

Ders Gerekleri ve Ödevler:

Ders İçeriği:

 • İşletme Yönetimine Giriş
 • Yönetim Düşünce ve Uygulamasına Etki Eden Önemli Değişme ve Gelişmeler
 • Sanayi Devrimi ve Klasik Yönetim
 • Neo – Klasik Yönetim ve Örgüt Teorisi
 • Modern Yönetim ve Örgüt Teorisi
 • Planlama
 • Örgütleme
 • Emir – Komuta
 • Koordinasyon
 • Kontrol

Dersin Amacı:

Performans Değerlendirme Sistemleri dersi, öğrencilere bir kurumun performans değerleme sisteminin tasarlanması, kurulması ve yürütülmesi için gerekli tüm bilgi ve becerileri kazandırma amacını taşır. Ders, iş hayatının dünü ve bugününün şeffafça masaya yatırılmasıyla başlar. Ücret, performans sistemi ve işletme başarısı arasındaki ilişki gerçek hayattan örnekler eşliğinde incelenir. Performans değerleme sürecinin teknik ayrıntılarına girilir. Farklı şirketlerin performans değerleme sistemleri üzerine örnekler, proje ekipleri tarafından sunulur ve bu sistemler üzerine beyin fırtınası yapılır. Ayrıca sunumların performansı diğer öğrenciler tarafından değerlendirilir. Dönem içinde iki konuk gelerek kendi şirketlerinin performans değerleme sistemlerini anlatır. Dersi almış bir öğrenciden beklenen; işlerin yapılış ve performansların değerlendiriliş şeklini ele alırken kurguyu süreç yönetimi paradigması ile bütünsel olarak görebilme yetkinliğini kazanmış ve edindiği teknik bilgileri uygulayabilir hale gelmiş olmasıdır.

Ders Materyalleri:

 • Erol Eren, Ata Özdemirci; Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası: Beta, 2018 (10. Baskı)
 • Armstrong, M., Armstrong’s Handbook of Performance Management, Kogan Page, 2009.
 • performans yönetimi dinleyici notları

Ders Gerekleri ve Ödevler:

 • %70 Devam Zorunluluğu
 • Proje

Sunum İçeriği:

 • Analiz edilen şirketle ilgili genel bilgilerin verilmesi (sektör, büyüklük, teknoloji ve örgüt yapısı, vb.)
 • Performans değerleme sisteminin hangi aralıklarla hangi yöntemlerle yapıldığı
 • Perf. değerleme sisteminde kullanılan kriterler ve ağırlıkların incelenmesi
 • Puanlama sistemi ve bu sistemin nesnellik düzeyinin ele alınması
 • KPI ve yetkinliklerin ölçümü ile ilgili örnek soru gruplarının verilmesi
 • Farklı görev tanımları için sistemin ne derece farklılaştığının analizi
 • Sistemin çalışanları ne şekilde etkilediğinin tartışılması (ücret, terfi, kariyer, eğitim, vb.)
 • Sisteme yönelik eleştirilerin ve önerilerin sunulması

Sunum Başarısı İçin Değerlendirilen Yetkinlikler:

 • Soruların cevaplanma düzeyi
 • Kavramlara hakimiyet
 • Ses tonu
 • Sınıfa hakimiyet ve göz teması
 • Beden dili
 • Akıcılık
 • Zaman planlaması
 • İnteraktif sunum
 • Sunumun kurgusu
 • Disiplin
 • Kıyafet
 • Uyum

Ders İçeriği:

 • Tarihsel Bakış ve Verimlilik Kavramı
 • Sistem ve Süreç Kavramları
 • Performans Kavramı ve Performans Değerleme Sistemleri
 • Kriter, Standart, Ağırlık ve Performans Değerleme Ölçeği Geliştirme: Hedefler ve Yetkinlikler
 • Farklı Görev Tanımları İçin Performans Değerleme Ölçeği Geliştirme
 • Performans Değerlendirme Sisteminin Ücret, Terfi, Kariyer Geliştirme, Eğitim ve Atamalara Yansıtılması
 • Kültür, Strateji ve Performans Değerlendirme Sistemleri
 • Sunumlar

Dersin Amacı:

Değer yönetimi dersi, yalnızca teknik bir ders değil, aynı zamanda öğrencilere gündelik hayatta gördüklerini ve iş hayatında göreceklerini sistem ve süreç düşüncesi ile analiz etme alışkanlığı kazandırma amacını taşır. Dersi almış bir öğrenciden beklenen, işlerin yapılış şeklini ele alırken olayları süreç yönetimi paradigması ile görebilme yetkinliğini kazanmış olmasıdır. Ders, işletme eğitimi boyunca alınan derslerin aslınde ne işe yarayacağı ve bir işletme okulunun kuruluş mantığının sorgulanması ile başlar. Daha sonra iş hayatının dünü ve bugünü şeffafça masaya yatırılır. İşletmelerin TKY’yi en başta stratejik bir farklılık amacıyla uygulaması, daha sonra bunun pek çok işletme için yalnızca bürokratik bir pazara giriş bariyeri haline gelmesi, nedenleriyle sorgulanır. Bir yemek tarifi üzerinden süreç haritası ve değer zinciri kurulur. Sistem üzerindeki düzeltmeler, püf noktaları, sürecin her aşamasının gerektirdiği yetkinliğe göre adamlama yapma ve paralel işlemlerin kullanımı bu tarif üzerinden incelenir. Bir işletmedeki hastalıkların teşhis ve tedavisi için kullanılan yöntemler, gerçek hayattan örnekler eşliğinde incelenir.

Ders Materyalleri:

 • Erol Eren, Ata Özdemirci, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yay., 2018.
 • Filiz Eyüboğlu; Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme, Sistem Yay., 2010.

Ders Gerekleri ve Ödevler:

 • %70 Devam Zorunluluğu
 • Yemek Analizi ve Süreçlerle Yönetim Sunumu

Ders İçeriği:

 • Yönetim Düşünce ve Uygulamalarına Etki Eden Önemli Değişme ve Gelişmeler
 • Sistem ve Süreç Kavramları
 • Süreçlerle Yönetim
 • Değer Analizi
 • Süreç Akış Şemaları ve İş Tanımları
 • İş Analizi
 • Performans ve Ücret Sistemleri
 • Yalın Düşünce
 • Sunumlar

Dersin Amacı:

Seminer / Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi, öncelikle öğrenciye bilimsel düşünme ve araştırma alışkanlığı kazandırmayı amaçlar. Dersin ikinci amacı, öğrenciye bilimsel bir araştırma sürecini ilk aşamasından son aşamaya kadar götürecek bilimsel, felsefi ve metodolojik donanımı vermektir. Konular, bu ders için özel olarak tasarlanmış kitap eşliğinde takip edilecektir.

Ders Materyalleri:

 • Şadi Can Saruhan, Ata Özdemirci; Bilim, Felsefe ve Metodoloji (5.Baskı); Beta, 2018.

Ders Gerekleri ve Ödevler:

 • %70 Devam Zorunluluğu
 • Araştırma Sunumu

Ders İçeriği:

 • Bilim ve İnsan
 • Bilimsel Araştırmanın Temel Kavramları
 • Bilim ve Felsefe İlişkisi
 • Din Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Siyaset Felsefesi
 • Varlık Felsefesi ve Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Bilimsel Araştırma Süreci
 • Değişkenler
 • Kuramsal Çerçevenin Oturtulması ve Hipotezler
 • Araştırmanın Tasarlanması
 • Hipotezlerin Test Edilmesi ve Verilerin Analizi
 • SPSS Uygulamaları
 • Lisrel Uygulamaları
 • Nitel Araştırma Yöntemleri
 • Makale İncelemeleri ve Sunumlar

Ders kapsamında gruplar halinde girişimcilik planları hazırlanır ve bu planlar üzerinde beyin fırtınası yapılır. Ders, workshop yöntemiyle işlenir. Dersin çıktısı, her yönüyle proje başvurusuna ve uygulanmaya hazır girişim projeleridir.