Dersler

Dersin Amacı: Bilim, tarih, felsefe, siyaset alanında gerekli temel bilgileri vererek öğrencinin sorgulama, önyargısız düşünme ve dünyayı bilimsel bakışla algılama alışkanlığını kazanmasına yardımcı olmak.

Ders Materyalleri:

 • Ata Özdemirci, Uygarlık Tarihi Dersleri: İşin, İnsanın ve Anlamın Hikayesi: Nobel, 2023
 • Şadi Can Saruhan, Ata Özdemirci; Bilim, Felsefe ve Metodoloji: Beta, 2022 (7. Baskı)

Ders Gerekleri ve Ödevler:

 • %70 Devam Zorunluluğu
 • İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin ziyaret edilmesi. (Müze ziyareti sırasında çekilmiş ve öğrencinin de karede yer aldığı bir fotoğraf [email protected] adresine gönderilecektir. Öğrenci, mailde yalnızca bir iki paragrafla deneyimlerini paylaşacaktır. Bu ödev, final notuna +20 puan etki edecektir.)

Ders İçeriği:

 • Sanayi Devrimi, 20. Yüzyıl Tarihi ve Uygarlık Tarihinin İşletme Bilimindeki Yeri
 • Yakın Türkiye Tarihi
 • İnsanlığın Başlangıcı
 • Yerleşik Hayat ve Özel Mülkiyete Geçiş
 • Köleci Devletler
 • Feodal Devletler ve Ortaçağ
 • Aydınlanma ve Yeni Çağ
 • Yakın Çağ
 • Din Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi ve Bilim Tarihi

Dersin Amacı:

Değer yönetimi dersi, yalnızca teknik bir ders değil, aynı zamanda öğrencilere gündelik hayatta gördüklerini ve iş hayatında göreceklerini sistem ve süreç düşüncesi ile analiz etme alışkanlığı kazandırma amacını taşır. Dersi almış bir öğrenciden beklenen, işlerin yapılış şeklini ele alırken olayları süreç yönetimi paradigması ile görebilme yetkinliğini kazanmış olmasıdır. Ders, işletme eğitimi boyunca alınan derslerin aslınde ne işe yarayacağı ve bir işletme okulunun kuruluş mantığının sorgulanması ile başlar. Daha sonra iş hayatının dünü ve bugünü şeffafça masaya yatırılır. İşletmelerin TKY’yi en başta stratejik bir farklılık amacıyla uygulaması, daha sonra bunun pek çok işletme için yalnızca bürokratik bir pazara giriş bariyeri haline gelmesi, nedenleriyle sorgulanır. Bir yemek tarifi üzerinden süreç haritası ve değer zinciri kurulur. Sistem üzerindeki düzeltmeler, püf noktaları, sürecin her aşamasının gerektirdiği yetkinliğe göre adamlama yapma ve paralel işlemlerin kullanımı bu tarif üzerinden incelenir. Bir işletmedeki hastalıkların teşhis ve tedavisi için kullanılan yöntemler, gerçek hayattan örnekler eşliğinde incelenir.

Ders Materyalleri:

 • Erol Eren, Ata Özdemirci, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yay., 2018.
 • Filiz Eyüboğlu; Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme, Sistem Yay., 2010.

Ders Gerekleri ve Ödevler:

 • %70 Devam Zorunluluğu
 • Yemek Analizi ve Süreçlerle Yönetim Sunumu

Ders İçeriği:

 • Yönetim Düşünce ve Uygulamalarına Etki Eden Önemli Değişme ve Gelişmeler
 • Sistem ve Süreç Kavramları
 • Süreçlerle Yönetim
 • Değer Analizi
 • Süreç Akış Şemaları ve İş Tanımları
 • İş Analizi
 • Performans ve Ücret Sistemleri
 • Yalın Düşünce
 • Sunumlar

Dersin Amacı:

Seminer / Metodoloji Dersi, öncelikle öğrenciye bilimsel düşünme ve araştırma alışkanlığı kazandırmayı amaçlar. Dersin ikinci amacı, öğrenciye bilimsel bir araştırma sürecini ilk aşamasından son aşamaya kadar götürecek bilimsel, felsefi ve metodolojik donanımı vermektir. Konular, bu ders için özel olarak tasarlanmış kitap eşliğinde takip edilecektir.

Ders Materyalleri:

 • Şadi Can Saruhan, Ata Özdemirci; Bilim, Felsefe ve Metodoloji (7.Baskı); Beta, 2022.

Ders Gerekleri ve Ödevler:

 • %70 Devam Zorunluluğu
 • Araştırma Sunumu

Ders İçeriği:

 • Bilim ve İnsan
 • Bilimsel Araştırmanın Temel Kavramları
 • Bilim ve Felsefe İlişkisi
 • Din Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Siyaset Felsefesi
 • Varlık Felsefesi ve Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Bilimsel Araştırma Süreci
 • Değişkenler
 • Kuramlar
 • Kuramsal Çerçevenin Oturtulması ve Hipotezler
 • Araştırmanın Tasarlanması
 • Hipotezlerin Test Edilmesi ve Verilerin Analizi
 • SPSS Uygulamaları
 • Lisrel Uygulamaları
 • Nitel Araştırma Yöntemleri
 • Makale İncelemeleri ve Sunumlar

Ders kapsamında gruplar halinde girişimcilik planları hazırlanır ve bu planlar üzerinde beyin fırtınası yapılır. Ders, workshop yöntemiyle işlenir. Dersin çıktısı, her yönüyle proje başvurusuna ve uygulanmaya hazır girişim projeleridir.